Erase iPhone:

... ( Erase All Content and Settings ). Bạn sẽ được nhắc nhở để xác nhận lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào Xoá bỏ iPhone Erase iPhone . Một lần nữa bạn sẽ được nhắc nhở rằng bạn không thể hoàn tác hành động ...